கோயம்பத்தூர் மாவட்ட வரைபடம்

Coimbatore District Map in Tamil

கோயம்பத்தூர் மாவட்ட வரைபடம்
* தமிழ்நாடு, கோயம்பத்தூர் மாவட்டத்திலுள்ள தேசிய நெடுஞ்சாலை, முக்கிய் சாலைகள், மற்ற சாலைகள், மாவட்ட தலைமை அலுவலகம், நகரம் முதலியவற்றைக் காட்டும் வரைபடம்.
Last Updated on : October 30, 2014